Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Ke dni 26. března 2011 se bude na celém území České republiky konat Sčítání lidu, domů a bytů.

Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., která stanoví vzory sčítacích formulářů, průkazu sčítacího komisaře a podrobnosti k elektronickým sčítacím formulářům a možnostem jejich užití.

Sčítání se koná v rámci celosvětového programu organizovaného OSN. Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy (ES) č. 763/2008 a jeho prováděcí předpisy konkretizují obsah a termín sčítání v zemích Evropské unie.

Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.

Obce informují o sčítání způsobem v místě obvyklým. ČSÚ předá obcím text Oznámení o sčítání lidu, domů bytů a oznámí obcím vymezení sčítacích obvodů na jejich území, jména, čísla služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře tak, aby tyto informace mohly být zveřejněny nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem sčítání, tj. do 11. března 2011.

Oznámení o konání SDLB 2011

Vymezení sčítacích obvodů na území obce Dlouhý Most a jména sčítacích komisařů

Kontakty na pracoviště České pošty a ČSÚ

Oznámení a informace ke sčítacím komisařům budou zveřejněny na úřední desce, webových stránkách a způsobem v místě obvyklým. ČSÚ bude rovněž organizovat informační kampaň v celostátních médiích, pořádat tiskové konference a vydávat aktuální informační materiály. V případě, že bude nutná změna v osobě sčítacího komisaře (např. pro jeho onemocnění), bude to obci oznámeno ČSÚ elektronicky i písemně a obec informace neprodleně aktualizuje. Kromě toho jsou tyto údaje zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz a veřejnost se může informovat i na bezplatné telefonní lince č. 800 87 97 02.  Tyto údaje jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit, že vyplněné sčítací formuláře svěřuje skutečně osobě, která je k jejich sběru oprávněna, tj. sčítacímu komisaři určenému pro daný sčítací obvod.

Ve většině sčítacích obvodů provádějí sčítání sčítací komisaři České pošty. Nejčastěji půjde o doručovatele nebo další pracovníky České pošty, které místní občané osobně znají. Občané mají také možnost si sčítací formuláře vyzvednout na vybraných poštách, tzv. sběrných místech, nebo je vyplněné odevzdat na kterékoliv poště. Seznam sběrných míst obce rovněž obdrží a občané budou informováni i vhozením letáčků s kontaktními adresami do domovních schránek.

Při sčítání v roce 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ, doručovaných do každé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz. Ve dnech 26. března – 14. dubna 2011 bude ze strany Obce Dlouhý Most zabezpečen bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení, pomocí kterého bude možné vyplnit a odeslat sčítací formuláře. Pro tyto účely jsou pro veřejnost připravena tato místa: 

Místní knihovna
-          Úterý          900-1200   1400- 1730
-          Čtvrtek                       1400- 1730
-          Sobota 26.3.               1400- 1730
 
Obecní úřad Dlouhý Most
-          Pondělí       800-1200     1300- 1700
-          Středa        800-1200     1300- 1700
 

Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který na základě oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednávají příslušné obecní úřady v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být podle zákona o sčítání v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do 10 000 Kč v závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku. Právnickým osobám může být udělena sankce až do výše 100 000 Kč.

V případě sčítání obyvatel nehovořících česky mají komisaři k dispozici vysvětlivky k vyplnění sčítacích formulářů v jazycích anglickém, francouzském, německém, polském, ruském, ukrajinském, romském a vietnamském. Tyto jazykové mutace jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách sčítání.

Zákon definuje v § 21 institut tzv. dodatečného sečtení. Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání nepodaří komisaři formuláře některé domácnosti doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty nebo na kterémkoliv obecním úřadu. Povinná osoba sčítací formulář dodatečně vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P.O.Boxu ČSÚ, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání je stanoven na 19. dubna 2011.

V období od 15. do 30. května 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný sčítací formulář, přestože tyto formuláře od komisaře převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ. Sčítací komisaři se budou při došetřování kromě průkazu sčítacího komisaře prokazovat zvláštním písemným pověřením pro tuto činnost vydaným ČSÚ.

Zákon stanoví povinnost mlčenlivosti o všech údajích, které jsou sčítáním zjišťovány nebo o nichž se osoba pracující na sčítání v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděla. Podmínkou výkonu funkce sčítacího komisaře je trestní bezúhonnost a složení slibu mlčenlivosti. Zaměstnanci obcí sice neskládají písemný slib mlčenlivosti, ale tato povinnost se na ně vztahuje rovněž, protože se v průběhu dodatečného sčítání nebo došetřování s takovými údaji mohou seznámit. Může se jednat například o odevzdání vyplněných sčítacích formulářů, které nejsou v zalepené obálce, nebo o nález sčítacích formulářů apod.